Tuesday, January 5, 2016

بازسپاری دیم: ساحت جوانی / هانری میشو - بیژن الهی / دوزبانه


[شیوه آماده‌سازی کتاب]این کتاب، نسخه‌ای‌ست بازساخته از «ساحت جوّانی»، هانری میشو/بیژن الهی چاپ دوم، 1359، تهران. چنان‌که در دو اشاره‌ مترجم خواهد آمد، او در شیوه نگارش فارسی دقت‌هایی به خرج داده است. در این نسخه تلاش شده، نکته‌ها و شکل‌های پیشنهادشده مترجم با همان ترتیب باقی بماند به‌جز چند جا. نخست اینکه از خطچه‌های کوچک (-) خبری نیست و واژ‌ه‌های ترکیبی با نیم‌فاصله شناختنی‌ست.

دیگر این‌که همه‌جا «تنوین» و «خوا»، به خواست مترجم (ن.ک. اشاره [چاپ دوم]) به همان شکل معمول نوشته شده است.

سه‌دیگر که چون زیبایی و دقت کار مترجم در کار نمایانده شود، اصل فرانسه‌ی شعرها در برگ روبروی فارسی آن آورده شد. این شعرها از کتاب L’ESPASE DU DEDANS, Henri Michaux; nrf, Gallimard, 1966 برداشته شده‌اند.

در نسخه اصلی فارسی، تصویرهایی از نقاشی‌های میشو به انتخاب بیژن الهی به شعرها سنجاق شده‌؛ همچنین در بازسپاری نخست همین کتاب در کتابخانه دو-ال عکس نقاشی‌هایی سنجاق شده‌اند؛ اما نقاشی‌های میشو به این ادیسیون، جز روی جلد و یکی‌دو جای دیگر، افزوده نشده. نگارنده امیدوار است به زودی مجموعه جدایی ویژه نقاشی‌ها و طرح‌های میشو را همین‌جا منتشر کند.


                                                                                  امیر حکیمی
                                                                    دیماه 1394
             لینک دریافت: ساحت جوانی (فرانسه-فارسی)
             شعر هانری میشو- بیژن الهی
             بازسپاری دیم
             کتابخانه دو-ال، دیماه 1394