Sunday, March 9, 2014

چهار کوآرتت تی‌.اس الیوت برگردان مهرداد صمدی / انگلیسی - فارسی


I said to my soul, be still, and wait without hope
For hope would be hope for the wrong thing; wait without love 
For love would be love of the wrong thing; there is yet faith 
But the faith and the love and the hope are all in the waiting

      East Cocker, Four Quartets, T.S Eliot

پاره‌توضیح درباره‌ی بازسپاری این نسخه –


http://amirsj.files.wordpress.com/2014/03/4-quartets-mehrdad-samad-fin.pdf
اصل کتاب (این نسخه از روی چاپ نخست نشر طرفه آماده شده)، تنها، فارسی‌ست؛ متن انگلیسی شعرها را سپارنده، درست از روی مجموعه شعرهای الیوت (انتشارات فابر اند فابر Faber and Faber، 2002)، بدین نسخه افزوده (رسم‌الخط شعرها نعل به نعلِ فابر اند فابر است، جز اینکه چون ادامه‌ی سطر در صفحه کم آمد و جا نداد در صفحه‌بندی و کلمه‌ای بیش افتاد، آن را با بندی جدا کرده در امتداد سطر در نهایت ممکن جاگیرش کرد، اینگونه:


There they were as our guests, accepted and 
                                                                   [accepting.

تا رسم‌الخط به تمامی همان باشد).


بعلاوه مقدمه‌ و تفسیر مفصل و ارزشمند زنده‌یاد مهرداد صمدی، متاسفانه حاشیه و توضیح ندارد و اسمها و عناوین کتابهایی که بدانها مراجعه کرده، به لاتین نیاورده است. پس سپارنده تا آنجا که توانست ارجاعات مکرر را ردیابی کرد و در پانوشت آورد (از شوربختی، نتوانست مفسری به نام هیوکنر را، که صمدی به او اشاره کرده، ردیابی کند). برای ویژه کردن این پانوشت‌ها از معدود پانوشتهای مترجم، آنچه ردیابی شد را در [بند] نهاد.

جز ازینها، در انتها، یادداشتهایی که جان هِیوارد بر برگردان فرانسه‌ی چهارکوآرتت افزوده را سپارنده به فارسی برگردانده، سنجاق این نسخه کرده به همراه کتاب‌نامه‌ای برای مطالعه‌ی بیشتر. و اینکه به «شرح چند واژه‌ی ناآشنا» که خود آقای صمدی آورده، چند از آن واژگان فارسی که مترجم برابرنهاده در ترجمه و درخور" ناآشنایی" ندانسته، سپارنده به  این فهرستِ شرح افزوده در [بند].


پس این همان کتاب نخست نیست که در اردیبهشت 1343 در پانصد نسخه در چاپخانه خیام طبع شد و سپس‌تر در سال 1368 نادر ابراهیمی بر آن یادداشت افزود و بازچاپ شد. اگرچه طرف امانت نگاه داشته شده و ترجمه همان که بود، بی کم و کاست، بازسپاری شده. تنها چون گمان ما این بود که اهمیت این منظومه شایان نمودار شود، افزودنی‌ها ناگزیر آمد.
                                                                                                         
از دوست عزیزم محمدحسن موثق بسیار سپاس‌گزارم که چون همیشه بی‌دریغ بود و وقت و دل نهاد و عکس کتاب را صفحه‌صفحه برایم فرستاد.    

                                               
                                                                                  امیر حکیمیچاپ نخست: نشر طرفه، اردیبهشت 1343، در پانصد نسخه 
چاپ دوم: نشر فکر روز، 1368، بازنگری و یادداشتها از نادر ابراهیمی 
نخستین بازسپاری الکترونیکی: اسفند 1392، کتابخانه دو-ال، Do-Library